Hỗ trợ bệnh nhân phong

Ngày 17 tháng 11 năm 2010. TTPCBXH Tỉnh Quảng Bình và câu lạc bộ Topica đại học mở Hà Nội về tặng quà cho bệnh nhân phong Lê Thị Lẹ 75 tuổi ở Hải Trạch số tiền 500.000 đồng và 10kg gạo cùng một số thuốcThay mặt bệnh nhân, chị Lê Thị Hòa cháu của bệnh nhân nhận quà

No comments: