Lý Hòa "Vè hôn nhân gia đình" P1

“Mụ nói”:
Ông đi mô đi mãi
Chừ mời ông ngồi lại
Tôi bàn giải việc nhà
Có con Huệ nhà ta
Tuổi nó đã hai ba
Con cậu Phải làng ta
Muốn làm quen đi lại
Muốn làm đường đi lại
Chừ mời ông ngồi lại
Để tiền bạc củng cần
Nó chỉ có cái thân
Bạc với tiền không có
Chừ nói ra cho rỏ
Mình phải gả đứa con
Phải tìm nơi mô mà gả
Nhất là người trong xã
Con cậu Phải củng giàu
Có năm bảy con trâu
Có chín mười mẫu ruộng
Không gả đi thì uổng
Con gái đả lớn rồi
Việc ấy để mặc tôi
Tôi không đòi chi hết
Tôi nỏ đòi chi hết
Tôi nỏ đòi chi hết
Một con heo cho nậy
Và một thúng bánh gai
Rượu chừng độ mười chai
Bộ đồ mặc trong ngoài
Và một bộ hoa tai
Năm buồng cau cho nậy
Sáu liễn trầu cho nậy
Tôi chỉ đòi như vậy
Còn tiền bạc mặc ông
Xây họ đổ vạn đồng
Để họ đổ cho xong
Đòi qua loa củng được
Đòi vừa vừa củng được.
“Ông nói”
Mụ mi ơi nghĩ lại
Ngày đám cưới con Lan
Rượu uống hết mấy ngàn
Rồi đập lộn la van
Phá hết ghế hết bàn
Rồi đem kiện tới quan
Tôi hết sáu bảy ngàn
Củng vì cưới con Lan
Chừ tôi không mắc dại
Tôi nỏ làm mắc dại
Chừ hai bên trai gái
Quý phải lứa vừa đôi
Cha mẹ đả ưng rồi
Làm lể cưới đi thôi
Theo ý kiến của tôi
Tôi không đòi chi hết
Tôi nỏ đòi chi hết
( còn nữa)


No comments: