Vè con ve

Lại truyền ra khắp bốn phương
Đem bảng dán chư chầu thiên hạ

Gái nào đành dạ
Mà giết đặng chồng
Chém lấy đầu nạp bệ rồng
Vua phong chức hoàng tôn công chúa.
Có một nàng Nữ tố
Thật là gái vô song
Nghe lệnh truyền như họa ngộ phong
Thấy bảng dán, dường như đắc thủy

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.