BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Friday, December 31, 2010

Bslyhoa: Diễn văn khánh thành Đài tưởng niệm Lý Hòa

Bslyhoa: Diễn văn khánh thành Đài tưởng niệm Lý Hòa: "Diễn văn khánh thành Đài tưởng niệm Lý Hòa"

No comments:

Post a Comment