Bslyhoa: Vấn nạn dùng thuốc

Bslyhoa: Vấn nạn dùng thuốc: "Cuộc sống thời kỳ hiện đại người ta muốn cái gì cũng thật nhanh, nhưng ngược lại có cái càng nhanh chừng đâu thì chậm chừng ấy, có khi chậm ..."

No comments: