Hội nghị tổng kết công tác DS-KHHGĐ xã Hải Trạch

Vừa qua ngày 13/01/2011 Ban dân số kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ)  xã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2011. Về tham dự với buổi  lễ tổng kết có các đồng chí đại diện cho lảnh đạo Đảng, Chính quyền, Các đ/c đại diện cho các ban ngành cấp xã, các đ/c đại diện cho lảnh đạo thôn cùng các đ/c trong ban DSKHHGĐ và cộng tác viên dân số.
Thay mặt ban DSKHHGĐ xã, đ/c Võ Thế Huy P.CT UBND xã Trưởng ban DSKHHGĐ xã đọc báo cáo tổng kết hoạt động ban DSKHHGĐ xã năm 2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2011.
(Đ/c Võ Thế Huy. P.CT UBND, Trưởng ban DS-KHHGĐ xã)

Nội dung vắn tắt sau :
- Số hộ toàn xã: 1974. Số khẩu : 9103. Tổng số phụ nữ: 4536. Tổng số phụ nữ 15-49 tuổi : 2374.Tổng số phụ nữ 15-49 tuổi có chồng : 1469. Số hộ nghèo : 73
- Số trẻ sinh trong năm: 67. Tỷ suất sinh 70/00.  Giảm 5,40/00 so với năm 2009 
- Số sinh con thứ 3+ : 7  Tỷ lệ 10,4% Giảm 13,6% so với năm 2009 
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên : 1 0/00
- Số người chết trong năm : 53        Tỷ suất tử : 60/00 Tăng 1,40/00 so với năm 2009
- Số vụ  kết hôn: 58. Ly hôn : 01
- Số người chuyển đi : 72 ;  Số người chuyển đến : 34
Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2010:
- Đặt vòng mới : 120/120 đạt 100% . Lũy kế: 902 cặp
- Đình sản mới: 3/3 đạt 100%  . Lũy kế: 76 cặp
- Dùng Bao cao su: 108/108  đạt 100%
- Uống thuốc tránh thai : 86/80  đạt 108 %
- Tiêm thuốc tránh thai : 70/50 đạt 140%
- Cấy thuốc tránh thai : 2/3 đạt 66,67%
- Biện pháp tránh thai khác : 76
- Số cặp vợ chồng chưa áp dụng biện pháp tránh thai : 142
- Số phụ nữ mang thai tính đến cuối năm 32.
Một số khó khăn tồn tại và nguyên nhân:
 * khó khăn tồn tại
- Giảm tỷ suất sinh chưa mang tính bền vững
- Tỷ lệ sinh con thứ 3 có giảm nhưng khó duy trì được
- Công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ đã được sự quan tâm nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, việc tuyên truyền sữ dụng các biện pháp tránh thai, không sinh con thứ 3 vẫn còn hạn chế.
* Nguyên nhân:
- Một số bộ phận nhân dân hiểu không đúng về pháp lệnh dân số, nhận thức chưa đúng về phương tiện tránh thai.
- Công tác tuyên truyền tư vấn còn hạn chế, phương tiện truyền thông còn thiếu.
- Sự phối hợp ban ngành đoàn thể ở một số thôn còn chưa đồng bộ
- Một số cấp ủy, chính quyền thôn chưa thật sự quan tâm đến công tác dân số - KHHGĐ, chưa coi công tác dân số - KHHGĐ là mục tiêu quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội.
- Năng lực của một số cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ còn hạn chế. Chính sách chế độ cho cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ chưa phù hợp và thiếu sự ổn định.
Phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2011
* Mục tiêu cụ thể:
- Giảm tỷ suất sinh 2% so năm 2010
- Giảm tỷ lệ sinh con tứ 3 từ 10,4 xuống 10%
- Đặt vòng mới : 120
- Đình sản mới: 3
- Dùng Bao cao su: 108
- Uống thuốc tránh thai : 80
- Tiêm thuốc tránh thai: 50
- Cấy thuốc tránh thai : 3
Một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2011:
- Tiếp tục thực hiện các chính sách về DS-KHHGĐ của Đảng và Nhà nước
- Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các chương trình có hiệu quả ngay từ đầu quý I năm 2011
- Phối hợp tốt giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và  ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn xóm.
- Đẩy mạnh tuyền thông giáo dục thay đổi hành vi, triển khai đồng bộ thường xuyên các hoạt động tuyên truyền vận động giáo dục và tư vấn nhằm thúc đẩy mọi người dân đều tự nguyện thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về DS-KHHGĐ.
- Kiện toàn lại BCĐ công tác DS-KHHGĐ
- Triển khai thực hiện tốt các hoạt động thuộc giai đoạn I của đề án kiểm soát dân số vùng biển đảo
- Tăng cường sự lảnh đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với  công tác DS-KHHGĐ ,làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, Chính quyền trong việc ban hành các chỉ thị, giải pháp quy định hương ước cụ thể để đẩy mạnh việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ .
- Tiếp tục phối két hợp chặt chẽ các ban ngành đoàn thể huy động cao nhất các nguồn lực hỗ trợ cho công tác DS-KHHGĐ .
Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra giám sát, đánh giá định kỳ, thúc đẩy các hoạt động tốt hơn.
- Cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chính sách DS-KHHGĐ
- Đề nghị UBND xã cũng có kiện toàn xây dựng bồi dưỡng, chăm lo cế độ chính sách phù hợp với đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ

No comments: