BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Monday, January 10, 2011

KẾ HOẠCH "Triển khai phòng chống dịch SXH"

    
PYT HUYỆN BỐ TRẠCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                        Độc lập - Tự do  Hạnh phúc
        KH.Số:04 TYT
                                                                                            Hải trạch ngày 10 tháng 01 năm 2011
KẾ HOẠCH
"Triển khai phòng chống dịch SXH"

Kính giữ : PYT Huyện Bố Trạch
                :UBND xã Hải Trạch
                :Các ban ngành trong toàn xã
Căn cứ theo  hướng dẫn của PYT Huyện Bố Trạch về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn .
Dịch Sốt xuất huyết là một loại dịch có khả năng lây lan rất nhanh, . Mức độ diễn biến nguy hiển đến tính mạng của con người.Do tính chất nguy hiểm của dịch bệnh như vậy nên Trạm Y tế lên kế hoạch phòng chống dịch bệnh như sau:

I - KHI CHƯA CÓ DỊCH:
     Thông báo tình hình dịch bệnh  trên hệ thống phát thanh của xã hàng ngày.
-        Phát động toàn dân VSMT ,tham gia công tác diệt ruồi muỗi, bọ gậy.
-        Tăng cường giám sát ca bệnh.Nghiêm cấm tuyệt đối điều trị tư các trường hợp bệnh nhân bị dịch bệnh.
II, KHI CÓ DỊCH ĐỀ NGHỊ :
1-UBND : 1 cán bộ phụ trách chung
     -    Họp khẩn cấp ban chăm sóc sức khoẻ
     -    Ra quyết định thành lập ban phòng chống dịch.
-        Thông báo và tiển khai công việc phòng chống dịch cho lảnh đạo các thôn được biết.
2- Ban lảnh đạo thôn: 8 trưởng thôn + 8 Bí thư thôn + 8 Phụ nữ thôn
-        Thông báo tình hình dịch bệnh cho nhân dân trong thôn được biết.
-        Phát động nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường,diệt muổi,bọ gậy.
3- Ban công an và xã đội; 2 cán bộ
     - Thực hiện xữ lý các  trường hợp vi phạm VS MT
4- Ban văn hoá thông tin: 01 cán bộ
-        Thông báo tình hình dịch bệnh cách phòng chống dịch trên loa truyền thanh hằng ngày. Thông tin cập nhật do Trạm Y Tế cung cấp.
5- Đoàn thanh niên,Phụ nữ xã: 02 cán bộ
     - Tham gia ,tuyên truyền toàn dân VS MT .
6- Các cấp lảnh đạo nhà trường: 4 hiệu trưởng 3 cấp nhà trường
-        Thông báo cho toàn thể học sinh được biết dịch bệnh.
7- Ban quản lý chợ: 02 cán bộ
-        Phối kế hợp kiểm tra,tuyên truyền VS MT tại khu vực chợ Lý Hoà.
8- Y Tế thôn bản: 7 y tế thôn bản
-        Giám sát ca bệnh tại thôn.
-        Giám sát tình hình VS MT, VS ATTP và tình hình khám chữa bệnh tư nhân tại thôn.
-        Phối hợp các lực lượng truyền thông giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng
-        Tuyệt đối không điều trị bệnh nhân bị  dịch bệnh tại nhà.
9- Nhân viên trạm Y tế: 4 cán bộ
-        Chuẩn bị tốt mọi phương tiện vật tư,thuốc phòng chống dịch.
-        Giám sát ca bệnh.
-        Chẩn đoán và điều trị kịp thời cho bệnh nhân.
-        Cập nhật mọi thông tin cho Ban văn hoá thông tin xã để thông báo cho cán bộ và toàn dân được biết.
-        Tham gia kết hợp với Ban công an, Xã đội ,BQL chợ kiểm tra và xữ phạt hành chính các cá nhân hộ gia đình vi phạm VS MT.


                                                                                     T/M Trạm Y Tế
                                                                                     Trưởng Trạm

                                                                                     Bs Hồ Văn thuân
Nơi gữi: Lảnh đạoĐảng ủy,HĐND,UBND.
            : Lảnh đạo các thôn.
            : Lảnh đạo các ban nghành cấp xã.
            : Lảnh đạo 3 cấp nhà trường.
            : Lưu.


In bài này

No comments:

Post a Comment