KẾ HOẠCH "Triển khai phòng chống dịch SXH"

    
PYT HUYỆN BỐ TRẠCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                        Độc lập - Tự do  Hạnh phúc
        KH.Số:04 TYT
                                                                                            Hải trạch ngày 10 tháng 01 năm 2011
KẾ HOẠCH
"Triển khai phòng chống dịch SXH"

Kính giữ : PYT Huyện Bố Trạch
                :UBND xã Hải Trạch
                :Các ban ngành trong toàn xã
Căn cứ theo  hướng dẫn của PYT Huyện Bố Trạch về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn .
Dịch Sốt xuất huyết là một loại dịch có khả năng lây lan rất nhanh, . Mức độ diễn biến nguy hiển đến tính mạng của con người.Do tính chất nguy hiểm của dịch bệnh như vậy nên Trạm Y tế lên kế hoạch phòng chống dịch bệnh như sau:

I - KHI CHƯA CÓ DỊCH:
     Thông báo tình hình dịch bệnh  trên hệ thống phát thanh của xã hàng ngày.
-        Phát động toàn dân VSMT ,tham gia công tác diệt ruồi muỗi, bọ gậy.
-        Tăng cường giám sát ca bệnh.Nghiêm cấm tuyệt đối điều trị tư các trường hợp bệnh nhân bị dịch bệnh.
II, KHI CÓ DỊCH ĐỀ NGHỊ :
1-UBND : 1 cán bộ phụ trách chung
     -    Họp khẩn cấp ban chăm sóc sức khoẻ
     -    Ra quyết định thành lập ban phòng chống dịch.
-        Thông báo và tiển khai công việc phòng chống dịch cho lảnh đạo các thôn được biết.
2- Ban lảnh đạo thôn: 8 trưởng thôn + 8 Bí thư thôn + 8 Phụ nữ thôn
-        Thông báo tình hình dịch bệnh cho nhân dân trong thôn được biết.
-        Phát động nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường,diệt muổi,bọ gậy.
3- Ban công an và xã đội; 2 cán bộ
     - Thực hiện xữ lý các  trường hợp vi phạm VS MT
4- Ban văn hoá thông tin: 01 cán bộ
-        Thông báo tình hình dịch bệnh cách phòng chống dịch trên loa truyền thanh hằng ngày. Thông tin cập nhật do Trạm Y Tế cung cấp.
5- Đoàn thanh niên,Phụ nữ xã: 02 cán bộ
     - Tham gia ,tuyên truyền toàn dân VS MT .
6- Các cấp lảnh đạo nhà trường: 4 hiệu trưởng 3 cấp nhà trường
-        Thông báo cho toàn thể học sinh được biết dịch bệnh.
7- Ban quản lý chợ: 02 cán bộ
-        Phối kế hợp kiểm tra,tuyên truyền VS MT tại khu vực chợ Lý Hoà.
8- Y Tế thôn bản: 7 y tế thôn bản
-        Giám sát ca bệnh tại thôn.
-        Giám sát tình hình VS MT, VS ATTP và tình hình khám chữa bệnh tư nhân tại thôn.
-        Phối hợp các lực lượng truyền thông giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng
-        Tuyệt đối không điều trị bệnh nhân bị  dịch bệnh tại nhà.
9- Nhân viên trạm Y tế: 4 cán bộ
-        Chuẩn bị tốt mọi phương tiện vật tư,thuốc phòng chống dịch.
-        Giám sát ca bệnh.
-        Chẩn đoán và điều trị kịp thời cho bệnh nhân.
-        Cập nhật mọi thông tin cho Ban văn hoá thông tin xã để thông báo cho cán bộ và toàn dân được biết.
-        Tham gia kết hợp với Ban công an, Xã đội ,BQL chợ kiểm tra và xữ phạt hành chính các cá nhân hộ gia đình vi phạm VS MT.


                                                                                     T/M Trạm Y Tế
                                                                                     Trưởng Trạm

                                                                                     Bs Hồ Văn thuân
Nơi gữi: Lảnh đạoĐảng ủy,HĐND,UBND.
            : Lảnh đạo các thôn.
            : Lảnh đạo các ban nghành cấp xã.
            : Lảnh đạo 3 cấp nhà trường.
            : Lưu.


In bài này

No comments: