LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG QUY

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------                  ------------##00##------------
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG QUY

- Căn cứ theo 10 chuẩn Quốc Gia năm 2000
- Căn cứ theo tình hình thực tế của địa phương
Nay TYT Hải Trạch áp dụng một số lịch công tác thường quy cho cán bộ nhân viên TYT như sau:
I, HỌP TRẠM : - Ngày 05 hàng tháng
II, HỌP Y TẾ THÔN BẢN : - Ngày 20 hàng tháng
III, HỌP CÔNG ĐOÀN : - Ngày 15 hàng tháng
IV, SINH HOẠT CHUYÊN MÔN : - Ngày 12 hàng tháng
V, KHÁM CHUYÊN KHOA LAO, TÂM THẦN, BƯỚU, MẮT, TCMR, KHÁM THAI: - Ngày 16 hàng tháng
VI, KIỂM TRA HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN: - Ngày 14 hàng tháng
VII, KIỂM TRA VỆ SINH ATTP: - Ngày 14 hàng tháng
VIII, KIỂM TRA VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: - Ngày 15 hàng tháng
IX, TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG, KHÁM THAI ĐỊNH KỲ: - Ngày 16 hàng tháng
X, HỌP CỘNG ĐỒNG: - Ngày 17 hàng tháng
                                                                               TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

                                                                                    Bs Hồ Văn Thuân

No comments: