Bs Lý Hòa: Hoạt động chào mừng ngày 08.3.2011

Hoạt động chào mừng ngày 08.3.2011: "Các chàng rễ Trường TH Hải Trạch tham gia hoạt động chào mừng ngày 08/3/2011

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.