Lý Hòa - Cụ già 70 tham gia văn nghệ

No comments: