Lý Hòa -Danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016

Bạn đọc thông cảm vì danh sách được viết qua bảng mã TCVN3 nên khi cần xem phải tải về máy tại đây

No comments: