Lý Hòa - Một số hình ảnh lễ khởi công chùa Vĩnh Phước


(KTS Đàm Quốc Việt, đứng ở giữa)


No comments: