KẾ HOẠCH “Triển khai phòng chống dịch tiêu chảy cấp”


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                           Độc lập - Tự do  Hạnh phúc
KH.Số: 05 TYT
                                                                                         Hải trạch ngày 28 tháng 3 năm 2011

 KẾ HOẠCH
     “Triển khai phòng chống dịch tiêu chảy cấp”


Kính giữ :UBND xã Hải Trạch
                :Các ban ngành trong toàn xã

Dịch tiêu chảy cấp là một loại dịch lây qua đường tiêu hoá, khả  năng lây lan nhanh. Mức độ diễn biến nguy hiển đến tính mạng của con người,bệnh nhân bị tụy tim mạch và tử vong chỉ sau vài lần đi ỉa và nôn.Do tính chất nguy hiểm của dịch bệnh như vậy nên Trạm Y tế lên kế hoạch phòng chống dịch bệnh như sau:

Nội dung chung:
   A, KHI CHƯA CÓ DỊCH.
-        Thông báo tình hình dịch bệnh tiêu chảy trên hệ thống phát thanh của xã hàng ngày.
-        Phát động toàn dân VSMT,VSATTP.Sữ dụng nước sạch.
-        Nghiêm cấm các quầy bán hàng rong,các quán ăn không hợp vệ sinh.
-        Kiểm tra nghiêm ngặt lương thực thực phẩm tại chợ,các hộ sản xuất kem,đá.Nghiêm khắc xữ lý các trường hợp vi phạm an toàn lương thực thực phẩm.
-        Tăng cường giám sát ca bệnh.Nghiêm cấm tuyệt đối điều trị tư các trường hợp bệnh nhân bị tiêu chảy.
B, KHI DỊCH XÃY RA ĐỀ NGHỊ:
1-UBND :
     -     Họp khẩn cấp ban chăm sóc sức khoẻ
-        Thông báo và tiển khai công việc phòng chống dịch cho lảnh đạo các thôn được biết.
-        Ra quyết định xữ phạt hành chính đối người vi phạm VS MT,VS ATTP
2- Ban lảnh đạo thôn:
-        Thông báo tình hình dịch bệnh cho nhân dân trong thôn được biết.
-        Phát động nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường,diệt ruồi nhặng, sữ dụng nguồn nước sạch,VS ATTP thực hiện khẩu hiệu ăn chín uống sôi.
3- Ban công an và xã đội.
     - Thực hiện xữ lý các  trường hợp vi phạm VS MT, VS ATTP.
4- Ban văn hoá thông tin:
-        Thông báo tình hình dịch bệnh cách phòng chống dịch trên loa truyền thanh hằng ngày. Thông tin cập nhật do Trạm Y Tế cung cấp.
5- Đoàn thanh niên,Phụ nữ xã:
     - Tham gia ,tuyên truyền toàn dân VS MT , VS ATTP
6- Các cấp lảnh đạo nhà trường:
-        Thông báo cho toàn thể học sinh được biết dịch bệnh.
-        Nghiêm cấm tuyệt đối các em ăn uống hàng quà bán rong.
7- Ban quản lý chợ:
-        Phối kế hợp kiểm tra,tuyên truyền VS MT, VS ATTP tại khu vực chợ Lý Hoà.
8- Y Tế thôn bản:
-        Giám sát ca bệnh tại thôn.
-        Giám sát tình hình VS MT, VS ATTP và tình hình khám chữa bệnh tư nhân tại thôn.
-        Phối hợp các lực lượng truyền thông giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng
-        Tuyệt đối không điều trị bệnh nhân bị tiêu chảy tại nhà.
9- Nhân viên trạm Y tế:
-        Chuẩn bị tốt mọi phương tiện vật tư,thuốc phòng chống dịch.
-        Giám sát ca bệnh.
-        Chẩn đoán và điều trị kịp thời cho bệnh nhân.
-        Cập nhật mọi thông tin cho Ban văn hoá thông tin xã để thông báo cho cán bộ và toàn dân được biết.
-        Tham gia kết hợp với Ban công an, Xã đội ,BQL chợ kiểm tra và xữ phạt hành chính các cá nhân hộ gia đình vi phạm VS MT ,VS  ATTP.


                                                                              T/M Trạm Y Tế
                                                                               Trưởng Trạm                                                                   
                                                                             BS Hồ Văn Thuân


Nơi gữi: UBND xã
             : lưu tại trạm
In bài này

No comments: