BCH Hội chử thập đỏ xã họp triển khai chương trình chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội chử thập đỏ xã nhiệm kỳ 2011-2016


Sáng 23 tháng 4 năm 2011, Ban chấp hành Hội chử thập đỏ xã họp triển khai chương trình chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội chử thập đỏ xã nhiệm kỳ 2011-2016. Vì đơn vị là xã điểm Đại hội đầu tiên trong địa bàn toàn Huyện nên nhiệm vụ rất nặng nề cho BCH. Sau khi nghe đ/c Phan Khắc Hồng , phó CT HTĐ xã báo cáo tình hình nhiệm vụ và kế hoạch công tác cho chuẩn bị Đại hội đại biểu HTĐ xã các đ./c thành viên BCH góp ý xây dựng bản báo cáo kế hoạt động, các hạng mục chương trình kế hoạch dự thảo của Đại hội đại biểu CTĐ xã một cách chi tiết cụ thể, phân công rỏ cho từng chi hội và các thành viên BCH, nhằm bảo đảm thành công Đại Hội đại biểu hội chử thập đỏ xã nhiệm kỳ 2011-2016.
Sau đây là một số hình ảnh trong buổi họp:

No comments: