Danh sách cử tri được niêm yết trước ngày bầu cử 35 ngày

Danh sách cử tri được niêm yết
Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND thì chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách đó tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và tại những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra.
Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu thấy có sai sót thì trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày niêm yết, mọi người có quyền khiếu nại bằng miệng hoặc bằng văn bản với cơ quan lập danh sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý về kết quả giải quyết thì có quyền khởi kiện tại TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu kiện, TAND phải giải quyết xong và quyết định của TAND là quyết định cuối cùng.

Niêm yết danh sách cử tri tại tụ sở UBND xã Hải Trạch

Không có nhận xét nào: