Đại biểu trúng cử HĐND xã Hải Trạch nhiệm kỳ 2011 - 2016

TT
Họ Và Tên
Đơn vị Bầu cử
1.   
Hồ Thăng Long
Số 1 (Thôn Ngoại Hòa)
2.   
Nguyễn Thăng Long
Số 1 (Thôn Ngoại Hòa)
3.   
Hoàng thị Minh
Số 1 (Thôn Ngoại Hòa)
4.   
Hồ Minh Thiếp
Số 1 (Thôn Ngoại Hòa)
5.   
Lê Xuân Cường
Số 2 ( Thôn Trung Hòa)
6.   
Nguyễn Văn Hạnh
Số 2 ( Thôn Trung Hòa)
7.   
Hoàng Minh Trung
Số 2 ( Thôn Trung Hòa)
8.   
Hoàng Minh Ái
Số 3 ( Thôn Thượng Hòa)
9.   
Phạm Thiếu Sông
Số 3 ( Thôn Thượng Hòa)
10.  
Lê Minh Xuyến
Số 3 ( Thôn Thượng Hòa)
11.  
Hồ Minh Chiến
Số 4 ( Thôn Nội Hòa)
12.  
Nguyễn Duy Hùng
Số 4 ( Thôn Nội Hòa)
13.  
Lê Thị Mai
Số 4 ( Thôn Nội Hòa)
14.  
Hoàng Duy Khuê
Số 4 ( Thôn Nội Hòa)
15.  
Võ Thế Huy
Số 5 ( Thôn Nội Hải)
16.  
Đặng Xuân  Kiếm
Số 5 ( Thôn Nội Hải)
17.  
Phan Thị Loan
Số 5 ( Thôn Nội Hải)
18.  
Phạm Hữu Tiến
Số 5 ( Thôn Nội Hải)
19.  
Nguyễn Văn Cảnh
Số 6 ( Thôn Quốc Lộ IA)
20.  
Hoàng Văn Thắng
Số 6 ( Thôn Quốc Lộ IA)
21.  
Đặng Gia Chiến
Số 7 ( Thôn Tân Lý)
22.  
Phan Thanh Hồng
Số 7 ( Thôn Tân Lý)
23.  
Lê Duy Lập
Số 7 ( Thôn Tân Lý)
24.  
 Hoàng Thị Huyền Trang
Số 8 ( Thôn Tân Lý)
25.  
Võ Văn Thắng
Số 8 ( Thôn Tân Lý)
26.  
Lê Thị Phương Thảo
Số 8 ( Thôn Tân Lý)

No comments: