THÔNG BÁO

UBND HUYỆN BỐ TRẠCH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
   UBND XÃ HẢI TRẠCH                          Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
    Số :    /Tb – UBND                                  ------------##00##-----------                  

                                                                  Hải Trạch ,ngày 21 tháng 6 năm 2011

THÔNG BÁO
“ V/v tổng kiểm tra vệ sinh an toàn lương thực thực phẩm ”


- Căn cứ theo luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.
- Căn cứ theo kết luận của đ/c Hoàng Thế Hiệu  Phó chánh thanh tra sở về kiểm tra vệ sinh an toàn LT-TP tại xã ngày 16 tháng 6 năm 2011
- Theo đề nghị của Trưởng Trạm Y Tế xã Hải Trạch.
UBND xã Hải Trạch thông báo :
Kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2011 Ban kiểm tra vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm xã Hải Trạch sẻ tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm các hộ chế biến kinh doanh vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm trên toàn địa bàn xã Hải Trạch .
Nội dung kiểm tra bao gồm :
-        Các giấy tờ liên quan đến chế biến kinh doanh vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm ( giấy phép hành nghề, môn bài, giấy phép kinh doanh, giấy khám sức khỏe)
-        Chất lượng mặt hàng sản xuất, kinh doanh chế biến lương thực, thực phẩm.
-        Thu hồi mặt hàng sản xuất, kinh doanh chế biến lương thực, thực phẩm không đạt yêu cầu chất lượng và xử phạt hành chính các hộ chế biến kinh doanh các mặt hàng sản xuất, kinh doanh chế biến lương thực, thực phẩm không đạt yêu cầu chất lượng theo luật pháp  .
Vậy yêu cầu các hộ chế biến kinh doanh vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm trên toàn địa bàn xã Hải Trạch nghiêm chỉnh chấp hành ./.

                                                                          T/M UBND xã Hải Trạch
                                                                                       Chủ Tịch
                                                                                        (Đã ký)
                                                                             HỒ THĂNG LONG


No comments: