Kế hoạch phòng chống bão lụt

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TYT XÃ HẢI TRẠCH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        ĐT: 0523.864121

                                                                     Hải Trạch, ngày 9 tháng 3 năm 2011

                K Ế  HOẠCH  PHÒNG  CHỐNG  B ÃO  L ỤT
                                                            Năm 2011

Kính gữi: Phòng y tế  Huyện Bố Trạch
                UBND xã Hải Trạch
Trạm Y Tế Hải Trạch lên kế hoạch phòng chống bão lụt năm 2011 như sau:
1-  Họp Trạm Y Tế cùng Y Tế thôn bản
2-   Lên phương án phòng chống bão lụt.
I - Khi chưa có bảo,lụt:
 1-Chuẩn bị nhân lực:
-           Cán bộ Trạm Y Tế : 6 người
-           Cán bộ y tế thôn bản:7 người
-           Đội xung kích chữ thập đỏ:12 người

Phân công người phụ trách:
T/T
Thôn
Trạm Tế
Y Tế thôn
Cán bộ chử
Ghi chú
1
N ội H ải, QLIA,
Thuân
Nguyệt
02

2
Trung hoà
Trang  
Bình
02

3
Thượng hoà                 
Phong
Hiền    
02

4
Nội hoà                       
Phương
Mai     
02

5
T ân L ý, 
X óm cồn
Phượng
Phương
02

6
Ngoại Hòa
Lựu
Yến
02

           
 2- Vật lực:
-           Bác sỹ Thuân liên hệ 01 tàu cứu hô. ( tàu của hội chủ thập đỏ).
-           Chuẩn bị  10 cơ số thuốc cấp cứu (Ds Hoa).
-           Chuẩn bị 10 bộ nẹp ( Y sỹ Trang).
-           Chuẩn bị 5 đèn xạc điện ( Hộ lý  Sau).
-           Chuẩn bị 1 bếp dầu + 5 lít dầu hoả ( Hộ lý  Sau).
-           Chuẩn bị 1 thùng mì ăn liền ( Y sỹ Lựu).
-           Chuẩn bị 1 cáng cứu thương Y Sỹ Trang).
-           Lên danh sách phụ nữ có thai dự trù sinh trong mùa bảo lụt tại các thôn NHS Phong).
Khi chưa có bảo lụt xãy ra kê cao vật dụng tài sản, tài liệu, gia cố cửa. Vận động nhân dân vệ sinh môi trường,tích trữ lương thực,thực phẩm, nước uống ,mua một số thuốc thông thường để trong tủ thuốc gia đình gia cố lại nhà cửa, kê cao vật dụng dể hư hỏng khi gặp nước. Có kế hoạch bảo vệ gia súc, gia cầm, nghe thông tin bảo lụt qua đài, báo, truyền hình.. 
II - khi bão lụt xãy ra
-           Các đ/c được phân công nhận thuốc về chốt tại các địa điểm (Đ/c nào trực thì ở tại Trạm Y Tế).
-           Chủ yếu liên hệ trực tiếp với ban phòng chống bão lụt của thôn để thực hiện tốt nhiệm vụ
-           Nhận thông tin từ ban phòng chống bảo lụt để có phương án cấp cứu kịp thời
-           Di rời bệnh nhân, sản phụ khi có nguy cơ lụt lớn xãy rạ . Kê cao vật dụng cần thiết,bảo vệ tài sản
-          Trường hợp có bệnh nhân cấp cứ nặng Trưởng Trạm sẽ điều hành lực lượng các thôn liền kề nhau hỗ trợ.
III -Khi hết bão lut.
-           Ổn định sớm công viêc.
-           Vận động nhân dân nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đọvệ sinh môi trường vệ sinh lương thực thực phẩm,vệ sinh nước uống
-           Tổ chức tổng vệ sinh Trạm Y Tế
-           Chôn xác chết động vật, người chết
-           Xử lý nguồn nước bị ô nhiễm
-           Giám sát dịch bệnh (tả,lỵ,thương hàn...) nếu có dịch xãy ra báo cáo cấp trên kịp thời
-           Báo cáo thiệt hại về người, tài sản tình hình bệnh tật trước, trong, sau bão lên cấp trên.
-           Họp Trạm Y Tế rút kinh nghiệm./.
Lưu ý: Mở máy điện thoại 24/24 h thời gian trước, trong bão để nhận điều hành trực tiếp


        T/M UBND xã Hải Trạch                                             Trưởng Trạm Y Tế
                                                                       
                                              
                                                                            
                                                                                              Bs Hồ Văn Thuân
Nơi nhận:
-           PYT
 -         UBND xã           Để báo cáo
-           Lưu tại trạm

In bài này

No comments: