Lịch công tác tuần 42

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN  42  THÁNG  10  NĂM 2011

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
17.10.11
Trang
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Trang

Phượng( Bù T7)                  
3          18.10.11
Thuân
Trang
Thuân
Lựu
Thuân
Phong

Trang                    
4           19.10.11
Phong
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng
Thuân ,(Trang T7)               

5          20.10.11
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
Phượng
Phong, Lựu (Bù cn)

6            21.10.11
Lựu 
Phong
Thuân
Lựu
Thuân
Phong
Phượng

7           22.10.11
Phương
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Lựu, Trang, Hoa, Phượng, Phong

CN        23.10.11
Trang
Lựu
Thuân
Trang
Trang
Phượng
Phương, Lựu, Hoa, Phong, Thuân, Sau.

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
Nội dung
       Ghi chú
2
TCMR .(Khám thai Phong, Hiền Khám thai ;  Lựu, Mai TC )
Hoa nghỉ phép  24.10.11-8.11.11
3
Lựu khám BHYT
4
Phong  M,T,HA  (B.án)
Chú ý : Lịch có thể thay đổi do có đ/c đi tập huấn và nghỉ phép)
5
Phong  M,T,HA  (B.án)
6
Kiểm kê tủ thuốc Bamaco +Thuốc CT
7

Cn


 - Thời gian làm việc mùa đông ( từ 15 tháng 10 đến 15/ 04 năm sau):
          + Buổi sáng: Từ 7h          đến 11h 30’
          + Buổi chiều: Từ 13h 30’ đến 17h 00’

TRƯỞNG TRẠM                                                                   NGƯỜI LÊN LỊCH

In