Lịch công tác tuần 43

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TYT XÃ HẢI TRẠCH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN  43  THÁNG  10  NĂM  2011


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


24.10  
Thuân
Trang
Thuân

Lựu
Thuân
Phong
Trang, Phượng,
3
25.10
Phong
Lựu
Thuân
Lựu
Trang
Phong

Thuân,
Phương bù t7

4
26.10
Phượng.
Thuân
Thuân
Lựu
Trang
Trang
Phong,
Phương ( Bù 26/9)

5
27.10  
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Trang
Phương
Phượng
Thuân (Bù T7)
6
28.10  
Phương
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Phương
Lựu


7
29.10 
Trang
Phương
Thuân
Trang
Trang
Phong
Phương,Thuân,
Lựu,phượng
CN
30.10 
Thuân
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Trang,Lựu
Phượng,phong


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
                                      NỘI DUNG
       Ghi chú
2
24.10 phương M.T.HA
Báo cáo tháng 10
3
25.+26./10 Trang tập hợp báo cáo  + bệnh án

4
27+28./10 Trang khám BHYT . Họp YTTB

5
Làm việc bình thường

6
Làm việc bình thường

7


Cn


TRƯỞNG TRẠM                                                                             NGƯỜI LÊN LỊCH

In ra