Mãi đưa đò


Kính tặng thầy giáo Hoàng Xuân Cư
                                 Chủ nhiệm lớp 3A trường T. C. S.P.
                                                   Tân kỳ Nghệ an

        Nào người thầy cũ của em đâu?

        Khách vẫn sang sông vẫn nhớ lời

        Bến nước đò xưa em nhớ mãi

        Tay thầy chắc lái dắt sang ngang

        Một năm trên bến đò xưa cũ

        Em lại cùng thầy chở khách sang

        Nước chảy ngày đêm em vẫn thấy

        Bóng thầy yên lậng hướng đời em

        Muốn gữi hồn quê quay trỡ lại

        Bến đò năm ấy, bóng thầy in

                                             15-08-1968
                                             h.s của thầy
                                     Nguyễn thị Kim Liên


In ra