Lịch công tác tuần 45

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TYT XÃ HẢI TRẠCH                                       Độc lập  Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 45 THÁNG 11 NĂM 2011


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     7.11.011
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phương

Phong, Lựu
Thuân, S. Phượng
Bù 2/11

3
8.11.011
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Trang
Phong

Phượng,
Phương ( Bù T7)


4      9.11.011
Phương
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Lựu


5        10.11.011
Trang
Phương
Thuân
Thuân
Trang
Phượng
Phương, Lựu bù 9.11

6        11.11.011
Thuân
Trang
Thuân
Thuân
Lựu
Phong
Trang


7       12.11.011
Phong
Lựu
Thuân
Trang
Trang
Phong
Thuân, Lựu, Hoa
Phượng, Phương, Sau

CN     13.11.011
Phượng
Thuân
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng
Phong,Thuân,Hoa
Trang,PhươngCÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày

       Ghi chú
2
Tổng vệ sinh TYT
9/11 Nộp BC hoạt động các chương trình
3
8.11 Bs Thuân ký duyệt bệnh án, Trang M,N,HA
4
10.11 Phong M,N,HA. Kiểm kê
5
11.11 Phương M,N,HA. Phượng lên kế hoạch TC
11/11 Kiểm duyệt hoạt động các chương trình
6

7

Cn

    TRƯỞNG TRẠM                                                                             NGƯỜI LÊN LỊCH

In ra