Lịch công tác tuần 46

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
                                              TUẦN 46  THÁNG11 NĂM 2011


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
 Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     14.11.11    
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Thuân
Phương

Phượng,Phong   
Trang
3           15.11.11
Phương
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Phượng

Lựu


4           16.11.11
Trang
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phương

5            17.11.11
Thuân
Trang
Thuân
Lựu
Thuân
Phong
Trang, Phương

6            18.11.11
Phong
Lựu
Thuân
Trang
Trang
Phương
Thuân,Lựu


7             19.11.11
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phong,Trang,Sau
Phương,Lựu,Hoa
CN        20.11.11
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Phượng,Thuân,
Hoa,Phong,Trang
Sau


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
                                Nội dung
       Ghi chú
2
15.11.11 Phong, Phương, Vào M,T,HA

3
16.11.11 Phong ,Lựu  khám thai ,XN
= Chiều Kiểm tra chấm điểm 10 chuẩn 

4
                Phượng,Trang TC

5
17.11.11 Phượng, vào sổ TC + Làm báo cáo TC

6
18.11.11Phong, Phượng Vào M,T,HA

7


Cn


   TRƯỞNG TRẠM                                                                             NGƯỜI LÊN LỊCH


In ra