Lịch công tác tuần 48

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 48  THÁNG 11 NĂM 2011


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
 Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     28.11.11
Trang
Phương
Thuân
Thuân
Trang
Phượng

Phương,Lựu,

Phong
3       29.11.11
Thuân
Trang
Thuân
Lựu
Thuân
Phượng

Trang


4      30.11.11
Phong
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phong
Thuân

Trang (Bù CN )
5        1.12.11
Phượng
Thuân
Thuân
Lựu
Trang
Phượng
Phong

6        2.12.11
Lựu
Phong
Thuân
Thuân
Trang
Phương
Phượng


7       3.12.11
Phương
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Lựu,Phượng
Phong,Trang
CN     4.12.11
Trang
Phương
Thuân
Trang
Trang
Phượng
Phương,Lựu,Hoa
Phong,Thuân


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
Nội dung
       Ghi chú
2
Làm việc bình thường
Rà soát lại các chương trình y tế chuẩn bị cho công tác kiểm tra cuối năm
3
Phong,Phương hoàn chỉnh B/a
4
Trang Khám BH,Phương hoàn chỉnh B/a
5
Trang Kham BH ,Phương hoàn chỉnh B/a
6
Phong dán hóa đỏn ,Trang khám BH
7

Cn

TRƯỞNG TRẠM                                                       NGƯỜI LÊN LỊCHIn