Trăng xưa
Biết nhau từ thuở học trò

Từ trang nhật ký bài thơ đầu đời

Thế rồi trăng vỡ làm đôi

Nửa treo Đá nhảy ,nửa soi Hương bình

Trăng tròn trăng khuyết một mình


Mây trôi bèo dạt ân tình về đâu

Năm lần bảy lượt tìm nhau

Bóng chim tăm cá biết đâu mà dò

Sông Ngân một giải trắng mờ

Trăng nghiêng xế bóng còn chờ chi ai

Ghê thay mộng đã chín rồi

Thương thay hồn mãi bùi ngùi trăng xưa

                                                      8-2006
                                                      Cẩn Ly


In ra