Hải Trạch - Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

"Ngày 17-3-2011 Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 01-CT/TW về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011."Hôm nay ngày 02/12/2011, tại hội trường UBND xã Hải Trạch. Đảng Ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI đợt II cho Cán bộ Đảng viên và cán bộ, hội viên, đoàn viên  các tầng lớp nhân dân trong xã.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI là một nhiệm vụ quan trọng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong xã và tất cả cán bộ, đảng viên  tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm, định hướng lớn, những nội dung cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI  để từ đó xác định rõ các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Sau đây một số hình ảnh trước giờ khai mạc hội nghị :
(Đ/c Võ Thế Huy. P.BT Đảng bộ đang điểm danh đại biểu)


Các đại biểu đến sớm trước giờ khai mạc
In