VIDEO XUÂN 2024

 Video xuân 2024 do bác Phan Hải thực hiện tại Tp Hồ Chí Minh và làng Lý Hòa xã Hải Phú huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.