SÁT NHẬP XÃ HẢI - PHÚ


Theo nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Bình , sát nhập xã Hải Trạch và xã Phú Trạch thành xã Hải Phú trên cơ sở nhập toàn bộ 12,66 km diện tích tự nhiên, 3.937 người của xã Phú Trạch và toàn bộ 1,94 km diện tích tự nhiên, 8.961 người của xã Hải Trạch.
Không có nhận xét nào: