Lịch công tác tuần 49

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                        ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 49  THÁNG11 NĂM 2011


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2   5.12.11    
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phong

Trang, Phượng

Phương
3       6.12.11
Phong
Trang
Thuân
Trang
Trang
Phượng
Phong
Thuân
Phương (Bù T7 )

4       7.12.11
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phương Phượng 
Phong


5         8.12.11
Phương
Phong
Thuân
Thuân
Trang
Phong  Phương
Phượng

6         9.12.11
Trang
Phượng
Thuân
Phượng*
Phượng*
Phượng Phong
Phương
Thuân ( Bù T7 )

7        10.12.11
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Trang,Phượng
Phong,Hoa
CN      11.12.11
Phong
Trang
Thuân
Trang
Trang
Phong
Thuân,Phương
Phượng,Hoa


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
Nội dung
       Ghi chú
2
Bs Thuân  khám CSSKSS theo đề án DS Biển đảo
ngày 7/12
Lựu nghỉ phép
3
4
Chuẩn bị cho khám KHHGĐ miễn phí  ( Phương, Phong)7/12

9/12 Trang Tổng kết TT tại Đ.Hới. Phượng trực trưa
5
6
Lên kế hoạch năm 2012 ( Toàn trạm)

7
Cn


TRƯỞNG TRẠM                                                          NGƯỜI LÊN LỊCH

* Xử trí cấp cứu khi bộ phận khám bệnh vắng, khi cần điện báo Trưởng trạm