Bài thơ có 8 cách đọc

Cảnh xuân
Cách đọc thứ nhất là đọc xuôi, bình thường:

"Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười".

Đến cách đọc thứ hai, là đọc ngược từ phải sang trái và từ dưới lên:

"Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta"Cách đọc thứ ba, là đọc xuôi như cách đọc thứ nhất, nhưng mỗi câu thơ bỏ hai từ đầu:

"Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười"

Cách đọc thứ tư, là đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới đọc lên, mỗi câu thơ lại bỏ hai từ cuối:

"Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta"

Cách đọc thứ năm là đọc ngược từ phải sang trái, mỗi câu bỏ ba từ đầu:

"Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân"
Cách đọc thứ sáu, là đọc xuôi, mỗi câu bỏ 3 từ cuối:

"Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai"

Cách đọc thứ bảy, là đọc xuôi, mỗi câu thơ bỏ bốn chữ đầu:

"Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười"
cách đọc thứ tám, là đọc ngược từ dưới lên, mỗi câu lại bỏ bốn từ cuối:

Bóng thướt tha
Tiếng ngân nga
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta"
(Sưu tầm, không biết tác giả?)

2 nhận xét:

bslyhoa nói...

Trên đây là 8 cách đọc cơ bản
Ngoài ra ta còn có thể đọc biến tấu như sau

Cách đọc (9)
Bỏ 3 từ đầu, lấy từ 5 đảo làm 4
Đọc thuận

Ánh xuân sáng ngời
Chén rượu đầy vơi
Cành trúc xanh biếc
Sắc xuân thắm tươi
Sông chờ lặng sóng
Bến đợi đông người
Đàn hát trầm bổng
Mắt ai mỉm cười

Cách đọc (10)
Bỏ 3 từ cuối, lấy từ 3 làm 4
Đọc ngược

Bóng ai thiết tha
Tiếng hát ngân xa
Thuyền đợi xuôi ngược
Khách chờ lại qua
Hương xuân quyện lá
Dậu trút cài hoa
Thơ rượu vui thú
Cảnh xuân mến ta

Cách đọc (11)
Đọc theo cơ bản chéo câu

Đọc thuận, ngược chéo câu vần

Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười
Thú vui thơ rượu bến đông người
Hoa cài dậu trúc sông lặng sóng
Ngược xuôi Thuyền đợi sắc thắm tươi

Qua lại khách chờ đàn trầm bổng
Lá quyện hương xuân chén đầy vơi
Xa ngân tiếng hát cành xanh biếc
Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời

Cách đọc (12)
Đọc thuận, ngược chéo câu vần

Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha
Vơi đầy chén rượu tiếng ngân xa
Biếc xanh cành trúc Thuyền xuôi ngược
Tươi thắm sắc xuân khách lại qua

Sóng lặng sông chờ hương quyện lá
Người đông bến đợi dậu cài hoa
Bổng trầm đàn hát thơ vui thú
Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta

Cách đọc (13)
Đọc ngược ,thuận chéo câu vần

Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta
Bổng trầm đàn hát dậu cài hoa
Người đông bến đợi hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc khách lại qua

Tươi thắm sắc xuân thơ vui thú
Sóng lặng sông chờ tiếng ngân xa
Vơi đầy chén rượu Thuyền xuôi ngược
Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha

Cách đọc (14)
Đọc ngược, thuận chéo câu vần

Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời
Xa ngân tiếng hát chén đầy vơi
Ngược xuôi Thuyền đợi cành xanh biếc
Qua lại khách chờ sắc thắm tươi

Lá quyện hương xuân sông lặng sóng
Hoa cài dậu trúc bến đông người
Thú vui thơ rượu đàn trầm bổng
Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười

Cách đọc(15)
Đọc đứng
Đọc chéo các cặp câu - Đọc thuận

Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười
Thú vui thơ rượu bến đông người
Hoa cài dậu trút sông lặng sóng
Ngược xuôi Thuyền đợi sắc thắm tươi
lá quyện hương xuân đàn trầm bổng
Qua lại khách chờ chén đầy vơi
Xa ngân tiếng hát cành xanh biếc
Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời

Cách đọc(16)
Đọc đứng
Đọc chéo các cặp câu - Đọc ngược

Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta
Bổng trầm đàn hát dậu cài hoa
Người đông bến đợi hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc khách lai qua
Sóng lặng sông chờ thơ vui thú
Tươi thắm sắc xuân tiếng ngân xa
Vơi đầy chén rượu Thuyền xuôi ngược
Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha

Cách đọc (17)
Lục bát đọc thuận

Cảnh xuân ta mến ánh ngời
Thú vui chén rượu đầy vơi hát đàn
Hoa cài dậu biếc sáng xanh
Hương xuân lá quyện thắm cành sắc tươi
Ngược xuôi Thuyền đợi đông người
Lại qua sóng lặng bến sông khách chờ
Ngân xa tiếng trúc bổng trầm
Bóng thơ tha thiết mỉm cười mắt ai

(Bóng ai cười mỉm mắt thơ
Xa ngân tiếng trúc bổng trầm thiết tha)

Cách đọc (18)
Lục bát đọc nghịch

Mắt ai cười mỉm thiết tha
Bổng trầm tiếng trúc ngân xa hát đàn
Thuyền chờ khách đợi ngược xuôi
Bến sông sóng lặng đông người lại qua
Bóng xanh dậu biếc cài hoa
Xuân tươi quyện lá thắm cành sắc hương
Vơi đầy chén rượu thú vui
Cảnh thơ ta mến ánh xuân sáng ngời

Cách đọc (19)
Lục bát đọc thuận

Ánh xuân ngời sáng thú vui
Cảnh thơ chén rượu vơi đầy mến ta
Trúc xanh dậu biếc cài hoa
Sắc hương lá quyện thắm cành xuân tươi
Bến sông khách đợi ngược xuôi
Thuyền chờ sóng lặng đông người lại qua
Mắt ai cười mỉm thiết tha
Bóng trầm bổng hát ngân xa tiếng đàn

bslyhoa nói...

Cách đọc (20)
Lục bát đọc nghịch

Mắt ai cười mỉm thiết tha
Tiếng đàn hát bóng ngân xa bổng trầm
Ngược xuôi bến đợi người đông
Lại qua Thuyền khách sóng sông lặng chờ
Sắc hương quyện lá biếc xanh
Hoa cài dậu trút thắm cành xuân tươi
Thú vui rượu chén vơi đầy
Thơ ta mến ánh sáng ngời cảnh xuân

Cách đọc (21)
Lục bát tự do
Ghép bất kỳ 56 ký tự trong bài Cảnh Xuân
Thành bài lục bát tự do

Bến sông cảnh đợi người đông
Ánh xuân ngời sáng bổng trầm ngân xa
Thuyền chờ sóng lặng thiết tha
Khách xuân tươi biếc lại qua hát đàn
Hoa cài dậu trúc bóng xanh
Ngược xuôi lá quyện thắm cành sắc hương
Vơi đầy chén rượu thú vui
Tiếng thơ ta mến mỉm cười mắt ai

Cách đọc (22)
Lục bát tự do

Thú vui ta mến cảnh xuân
Mắt ai cười mỉm rượu xuân chén đầy
Dậu xanh cành biếc hoa cài
Sắc hương quyện lá sáng tươi ánh ngời
Sông chờ sóng lặng bóng vơi
Lại qua Thuyền thắm bến người đợi đông
Ngược xuôi tiếng trúc bổng trầm
Khách thơ tha thiết xa ngân hát đàn
(st)