BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Sunday, January 1, 2012

Bài thơ có 8 cách đọc

Cảnh xuân
Cách đọc thứ nhất là đọc xuôi, bình thường:

"Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười".

Đến cách đọc thứ hai, là đọc ngược từ phải sang trái và từ dưới lên:

"Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta"Cách đọc thứ ba, là đọc xuôi như cách đọc thứ nhất, nhưng mỗi câu thơ bỏ hai từ đầu:

"Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười"

Cách đọc thứ tư, là đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới đọc lên, mỗi câu thơ lại bỏ hai từ cuối:

"Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta"

Cách đọc thứ năm là đọc ngược từ phải sang trái, mỗi câu bỏ ba từ đầu:

"Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân"
Cách đọc thứ sáu, là đọc xuôi, mỗi câu bỏ 3 từ cuối:

"Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai"

Cách đọc thứ bảy, là đọc xuôi, mỗi câu thơ bỏ bốn chữ đầu:

"Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười"
cách đọc thứ tám, là đọc ngược từ dưới lên, mỗi câu lại bỏ bốn từ cuối:

Bóng thướt tha
Tiếng ngân nga
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta"
(Sưu tầm, không biết tác giả?)

2 comments:

 1. Trên đây là 8 cách đọc cơ bản
  Ngoài ra ta còn có thể đọc biến tấu như sau

  Cách đọc (9)
  Bỏ 3 từ đầu, lấy từ 5 đảo làm 4
  Đọc thuận

  Ánh xuân sáng ngời
  Chén rượu đầy vơi
  Cành trúc xanh biếc
  Sắc xuân thắm tươi
  Sông chờ lặng sóng
  Bến đợi đông người
  Đàn hát trầm bổng
  Mắt ai mỉm cười

  Cách đọc (10)
  Bỏ 3 từ cuối, lấy từ 3 làm 4
  Đọc ngược

  Bóng ai thiết tha
  Tiếng hát ngân xa
  Thuyền đợi xuôi ngược
  Khách chờ lại qua
  Hương xuân quyện lá
  Dậu trút cài hoa
  Thơ rượu vui thú
  Cảnh xuân mến ta

  Cách đọc (11)
  Đọc theo cơ bản chéo câu

  Đọc thuận, ngược chéo câu vần

  Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười
  Thú vui thơ rượu bến đông người
  Hoa cài dậu trúc sông lặng sóng
  Ngược xuôi Thuyền đợi sắc thắm tươi

  Qua lại khách chờ đàn trầm bổng
  Lá quyện hương xuân chén đầy vơi
  Xa ngân tiếng hát cành xanh biếc
  Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời

  Cách đọc (12)
  Đọc thuận, ngược chéo câu vần

  Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha
  Vơi đầy chén rượu tiếng ngân xa
  Biếc xanh cành trúc Thuyền xuôi ngược
  Tươi thắm sắc xuân khách lại qua

  Sóng lặng sông chờ hương quyện lá
  Người đông bến đợi dậu cài hoa
  Bổng trầm đàn hát thơ vui thú
  Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta

  Cách đọc (13)
  Đọc ngược ,thuận chéo câu vần

  Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta
  Bổng trầm đàn hát dậu cài hoa
  Người đông bến đợi hương quyện lá
  Biếc xanh cành trúc khách lại qua

  Tươi thắm sắc xuân thơ vui thú
  Sóng lặng sông chờ tiếng ngân xa
  Vơi đầy chén rượu Thuyền xuôi ngược
  Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha

  Cách đọc (14)
  Đọc ngược, thuận chéo câu vần

  Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời
  Xa ngân tiếng hát chén đầy vơi
  Ngược xuôi Thuyền đợi cành xanh biếc
  Qua lại khách chờ sắc thắm tươi

  Lá quyện hương xuân sông lặng sóng
  Hoa cài dậu trúc bến đông người
  Thú vui thơ rượu đàn trầm bổng
  Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười

  Cách đọc(15)
  Đọc đứng
  Đọc chéo các cặp câu - Đọc thuận

  Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười
  Thú vui thơ rượu bến đông người
  Hoa cài dậu trút sông lặng sóng
  Ngược xuôi Thuyền đợi sắc thắm tươi
  lá quyện hương xuân đàn trầm bổng
  Qua lại khách chờ chén đầy vơi
  Xa ngân tiếng hát cành xanh biếc
  Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời

  Cách đọc(16)
  Đọc đứng
  Đọc chéo các cặp câu - Đọc ngược

  Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta
  Bổng trầm đàn hát dậu cài hoa
  Người đông bến đợi hương quyện lá
  Biếc xanh cành trúc khách lai qua
  Sóng lặng sông chờ thơ vui thú
  Tươi thắm sắc xuân tiếng ngân xa
  Vơi đầy chén rượu Thuyền xuôi ngược
  Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha

  Cách đọc (17)
  Lục bát đọc thuận

  Cảnh xuân ta mến ánh ngời
  Thú vui chén rượu đầy vơi hát đàn
  Hoa cài dậu biếc sáng xanh
  Hương xuân lá quyện thắm cành sắc tươi
  Ngược xuôi Thuyền đợi đông người
  Lại qua sóng lặng bến sông khách chờ
  Ngân xa tiếng trúc bổng trầm
  Bóng thơ tha thiết mỉm cười mắt ai

  (Bóng ai cười mỉm mắt thơ
  Xa ngân tiếng trúc bổng trầm thiết tha)

  Cách đọc (18)
  Lục bát đọc nghịch

  Mắt ai cười mỉm thiết tha
  Bổng trầm tiếng trúc ngân xa hát đàn
  Thuyền chờ khách đợi ngược xuôi
  Bến sông sóng lặng đông người lại qua
  Bóng xanh dậu biếc cài hoa
  Xuân tươi quyện lá thắm cành sắc hương
  Vơi đầy chén rượu thú vui
  Cảnh thơ ta mến ánh xuân sáng ngời

  Cách đọc (19)
  Lục bát đọc thuận

  Ánh xuân ngời sáng thú vui
  Cảnh thơ chén rượu vơi đầy mến ta
  Trúc xanh dậu biếc cài hoa
  Sắc hương lá quyện thắm cành xuân tươi
  Bến sông khách đợi ngược xuôi
  Thuyền chờ sóng lặng đông người lại qua
  Mắt ai cười mỉm thiết tha
  Bóng trầm bổng hát ngân xa tiếng đàn

  ReplyDelete
 2. Cách đọc (20)
  Lục bát đọc nghịch

  Mắt ai cười mỉm thiết tha
  Tiếng đàn hát bóng ngân xa bổng trầm
  Ngược xuôi bến đợi người đông
  Lại qua Thuyền khách sóng sông lặng chờ
  Sắc hương quyện lá biếc xanh
  Hoa cài dậu trút thắm cành xuân tươi
  Thú vui rượu chén vơi đầy
  Thơ ta mến ánh sáng ngời cảnh xuân

  Cách đọc (21)
  Lục bát tự do
  Ghép bất kỳ 56 ký tự trong bài Cảnh Xuân
  Thành bài lục bát tự do

  Bến sông cảnh đợi người đông
  Ánh xuân ngời sáng bổng trầm ngân xa
  Thuyền chờ sóng lặng thiết tha
  Khách xuân tươi biếc lại qua hát đàn
  Hoa cài dậu trúc bóng xanh
  Ngược xuôi lá quyện thắm cành sắc hương
  Vơi đầy chén rượu thú vui
  Tiếng thơ ta mến mỉm cười mắt ai

  Cách đọc (22)
  Lục bát tự do

  Thú vui ta mến cảnh xuân
  Mắt ai cười mỉm rượu xuân chén đầy
  Dậu xanh cành biếc hoa cài
  Sắc hương quyện lá sáng tươi ánh ngời
  Sông chờ sóng lặng bóng vơi
  Lại qua Thuyền thắm bến người đợi đông
  Ngược xuôi tiếng trúc bổng trầm
  Khách thơ tha thiết xa ngân hát đàn
  (st)

  ReplyDelete