Lịch công tác tuần 11/2012     PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 11 THÁNG 03 NĂM 2011


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     11.3.12
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng

Phương 
Lựu

3        12.3.12
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Phương

Thuân
Phượng

4          13.3.12
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng Phương
Lựu


5            14.3.12
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Thuân
Phương
Phượng

6        15.3.12
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
Phương


7         16.3.12
Trang
Phương
Thuân
Trang
Trang
Phượng
Thuân,Hoa 
Lựu
CN       17.3.12
Lựu
Thuân
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Trang,Thuân
Phượng,Hoa


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
Nội dung
Ghi chú
2
Làm việc bình thường

3
Làm việc bình thường
Họp YTTB
4
Làm việc bình thường. Bs Thuân họp UBMT 7h30

5
Làm việc bình thường.

6
TC+KH,THAI (HS Phương khám thai ,Lựu + phượng TC ) Bs Thuân Họp Sơ kết 3 năm thực hiện NQ 04. 7h30

7


CnLiên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: