Lịch công tác tuần 25/2012


             PYT  HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA
                   TYT XÃ HẢI TRẠCH                           ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 25  THÁNG 6  NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     11.6.12
Lựu
Phương
Thuân
Trang
Trang
Phương

Thuân


3        12.6.12
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phương

Lựu Trang (bcn)

4       13.6.12
Trang
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Phương
Phượng
Lựu(bt7)

5        14.6.12
Phương
Lựu
Thuân
Thuân
Lựu
Phượng Phương
Trang

6         15.6.12
Thuân
Phượng
Thuân
Lựu
Trang
Phượng
Phương


7        16.6.12
Lựu
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
Hoa

Cn       17.6.12
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Lựu,Trang
Hoa,Phương

 Thứ 
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

 Ghi chú
2
Bs Thuân Tập huấn ATVSTP tại xã
11-13 Lựu+Phượng TH chăm Sóc mắt tại YTDP

3
Làm việc bình thường

4
Trang khám BH

5
Lựu khámBH.                Họp BCSSK

6
15.6.12Phuong nhận văc cin.
15hBs Thuân Họp Huấn luyên DQTV 2012
7
16,6.12 TC+Khám Thai (Phương,Lựu Khám Thai,Phượng,Hiền TC)
Bs Thuân hoc CT ở HT UBND

CN
Ys Trang học CT ở HT UBND


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: