BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Monday, September 17, 2012

Lịch công tác tuần 39


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                         Độc – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 39 THÁNG 9 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
17/9/2012
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
3
18/9/2012
Phượng
Thuân
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng

Thuân
Trang BT7
4
19/9/2012
Lựu
Phương
Thuân
Thuân
Lựu
Phương
Phượng
Phong BT7
5
20/9/2012
Trang
Lựu
Thuân
Thuân
Trang
Phong
Phượng
Lựu
Phương (BCN)

6
21/9/2012
Phương
Trang
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Trang
Phượng (B.L)
7
22/9/2012
Phượng
Lựu
Thuân
Trang
Trang
Trang
Thuân
Phương
Hoa , Lựu
CN
23/9/2012
Lựu
Thuân
Thuân
Lự
Lựu
Phong
Thuân,Hoa
Phương, Phượng, Trang
  
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày

Ghi chú
2
17/9 TC+KT (Phương + Thảo KT + Lựu XN + Phượng, Hoài TC)

3
18/9 Phương, Phong THTC

4
19/9 Trang Khám BH

5


6
21/9 Phong M, N, HA
Ngày 21, 22/9    Y sỷ Lựu điều hành chuyên môn
7


CNGhi chú : - Tập trung ghi chép sổ sách theo hướng dẫn 10 chuẩn Quốc gia
              - Các học viên học việc và y tế thôn bản chịu sự giám sát và hướng dẫn của cán bộ phụ trách. (Hoài, Thảo : Ys Lựu. Trà : Ys Trang)
              
        

Liên hệ với Admin

No comments:

Post a Comment