Lịch công tác tuần 39


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                         Độc – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 39 THÁNG 9 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
17/9/2012
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
3
18/9/2012
Phượng
Thuân
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng

Thuân
Trang BT7
4
19/9/2012
Lựu
Phương
Thuân
Thuân
Lựu
Phương
Phượng
Phong BT7
5
20/9/2012
Trang
Lựu
Thuân
Thuân
Trang
Phong
Phượng
Lựu
Phương (BCN)

6
21/9/2012
Phương
Trang
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Trang
Phượng (B.L)
7
22/9/2012
Phượng
Lựu
Thuân
Trang
Trang
Trang
Thuân
Phương
Hoa , Lựu
CN
23/9/2012
Lựu
Thuân
Thuân
Lự
Lựu
Phong
Thuân,Hoa
Phương, Phượng, Trang
  
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày

Ghi chú
2
17/9 TC+KT (Phương + Thảo KT + Lựu XN + Phượng, Hoài TC)

3
18/9 Phương, Phong THTC

4
19/9 Trang Khám BH

5


6
21/9 Phong M, N, HA
Ngày 21, 22/9    Y sỷ Lựu điều hành chuyên môn
7


CNGhi chú : - Tập trung ghi chép sổ sách theo hướng dẫn 10 chuẩn Quốc gia
              - Các học viên học việc và y tế thôn bản chịu sự giám sát và hướng dẫn của cán bộ phụ trách. (Hoài, Thảo : Ys Lựu. Trà : Ys Trang)
              
        

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: