Hải Trạch - Kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân xã

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 Hội đồng nhân dân xã Hải Trạch khóa 17 tổ chức kỳ họp thứ 7. Tham dự tại buổi họp có các đ/c tổ Hội đồng Huyện, Thường trực Đảng ủy, thường trực UBND, thường trực MTTQVN, đại diện các ban ngành xã, lãnh đạo các thôn cùng các vị Hội đồng nhân dân xã cũng có mặt.
Phiên họp thông qua  4 cáo cáo quan trọng : 
- Báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2012 và chương trình hoạt động  năm 2013.                 
 - Báo cáo tình hình KT - XH - QP - AN   năm 2012 và nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu KT - XH - QP - AN  năm 2013.
- Báo cáo thu chi ngân sách xã  năm 2012, Dự toán ngân sách xã năm 2013.
- Báo cáo công tác xây dựng chính quyền của UBMTTQVN xã năm 2012.
Sau đây một số hình ảnh tại phiên họp:


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: