Hướng dẫn sử dụng nguồn vốn viện trợ để lập quỹ quay vòng thuốc thiết yếu

Hiện nay có một số TYT có hỏi về các văn bản liên quan đến các quản lý và  hướng dẫn sử dụng nguồn vốn viện trợ để lập quỹ quay vòng thuốc thiết yếu,  thuốc do nguồn viện trợ không hoàn lại để xây dựng quỹ thuốc quay vòng theo sáng kiến BAMAKO.
Mục tiêu Quỹ thuốc quay vòng là "sẵn sàng có thuốc cung cấp cho mọi người dân khi khám chữa bệnh" góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ điều trị.

Thuốc được bán cho người bệnh: 90% tiền thu được dùng để mua lại thuốc để duy trì sự tồn tại thường xuyên một quỹ thuốc tại cơ sở y tế xã (quỹ quay vòng); 10% chi vận chuyển, chi về công tác quản lý quỹ thuốc, chi thù lao cho cán bộ y tế, trang thiết bị cho trạm để duy trì mọi hoạt động của trạm và quỹ thuốc.
 Các TYT có thể xem chi tiết tại đây


In