Danh sách Ban thanh tra nhân dân xã Hải Trạch nhiệm kỳ 2011 - 2013

Danh sách Ban thanh tra nhân dân xã Hải Trạch nhiệm kỳ 2011 - 2013, theo Nghị quyết số 01/NQ - UBMT của Ủy Ban mặt trận xã Hải Trạch ban hành ngày 22 tháng 9 năm 2011. Công nhận các Ông có  tên sau vào Ban thanh tra Nhân Dân xã Hải Trạch nhiệm kỳ 2011 - 2013 :
1, Ông: Hoàng Hối.                  Bí thư chi bộ Ngoại Hòa           Trưởng ban
2, Ông: Phạm Duy Hồng          Đơn vị Tân Lý                           Phó ban
3, Ông: Hồ Khắc Hiền             Đơn vị  Quốc Lộ IA                   Ban viên
4, Ông: Võ Thế Chơn              Đơn vị  Nội Hải                          Ban viên
5, Ông: Nguyễn Văn Dòn        Đơn vị  Nội Hòa                          Ban viên
6, Ông: Hồ Trọng Châu           Đơn vị   Thượng Hòa                  Ban viên
7, Ông: Hoàng Minh Kiêm       Đơn vị  Trung Hòa                      Ban viên
8, Ông: Phan Khắc Huế           Đơn vị  Ngoại Hòa                      Ban viên

(Nguồn UBMT xã Hải Trạch)

Không có nhận xét nào: