Lịch công tác tuần 51

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TYT XÃ HẢI TRẠCH                       ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

              LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
                                       TUẦN 51  THÁNG 12  NĂM 2011

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
 Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2      19.12.11
Trang
Phương
Thuân
Trang
Trang
Phương


3        20.12.11
Phương
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phong
Phương
Thuân (BT5)  Lựu(BCN)
Phượng(BCN)
4         21.12.11
Thuân
Trang
Thuân
Thuân
Lựu
Phượng Phong
Trang(BT2)
Phương

5        22.12.11
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Trang
Phượng Phương
Thuân
Phong (BT7)
6        23.12.11
Phong
Lựu
Thuân
Trang
Trang
Phong  Phượng
Lựu
Thuân (BT7)

7          24.12.11
Phượng
Thuân
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng
Phong, Trang, Hoa
Thuân, Phương
CN      25.12.11
Trang
Phương
Thuân
Trang
Trang
Phượng
Phong, Thuân , Hoa
Phương, Lựu

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
NỘI DUNG
       Ghi chú
2
Tập trung khám HS Mầm non ( CBYT + YTTB )

3
Phượng chấm công trực Qui IV +Làm báo cáo TC

4
Trang khám BH

5
Phong làm báo cáo thu chi phòng

6
Phương làm sổ thu chi

7


Cn
Phương, Phong Trực báo NHS

TRƯỞNG TRẠM                                              NGƯỜI LÊN LỊCH

Không có nhận xét nào: