Lịch trực tết TYT Hải Trạch từ ngày 21/1 - 29/1


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH  TẾT TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
 Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
    Nghĩ trực


7    21.1.12   28.12.11
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Thuân Trang Hoa
Phượng Phong
CN   22.1.12 29.12.11
Phong
Trang
Thuân
Trang
Trang
Phong Phương (TB)
Thuân , Lựu Hoa,
Phượng, Phương

2     23.1.12 1.1.12
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Hiền(TB)
Lựu, Trang  Hoa
Phong,  Phương

3     24.1.12 2.1.12
Trang
Phong
Thuân
Trang
Trang
Phong
Mai (TB)
Thuân ,Lựu, Hoa
Phượng, Phương

4     25.1.12 3.1.12
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phương Nguyệt(TB)
Thuân,Trang Hoa
Phượng,Phong

5    26.1.12 4.1.12
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng Hoa
Lựu,Trang
Phương,Phong
6      27.1.12 5.1.12
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Phương Hoa
Thuân,Trang
Phương,Phong

7      28.1.12 6.1.12
Phong
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phong
Lựu,Trang,Hoa
Phượng,Phương
CN    29.1.12 7.1.12
Phượng
Trang
Thuân
Trang
Trang
Phượng
Thuân,Lựu,Hoa
Phong,Phương

C¸c sè m¸y ®iÖn tho¹i cÇn liªn l¹c

Bs Thu©n        : D§  0912414848  , 0523503707.  NR : 0523864175
Ys Lùu             : D§  0982258979 . NR : 0523864305
NHS Ph­­ơ¬ng    : D§  0912262643 . NR : 0523864570
Y t¸ Phơ­­îng   : D§ 0915272299  . NR : 0523864300
YS Trang        : D§ 0165557106. 
NHS Phưong  : D§  0975739152
DS Hoa            : D§ 0977222714
§/c Th¾ng CA : D§  0915516562  . Đ/c Long CT.UBND: 0912589364
Phßng y tÕ : 0523611195. Bs An D§: 0904025557 BV HuyÖn : 0523862255.
                                  H¶i Tr¹ch  , Ngµy 20  th¸ng 01 n¨m 2012
   N¬i göi : PYT
                  :UBND                                                               Tr­­Ưëng tr¹m
                  : L­ƯU
                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                  Bs Hå V¨n Thu©n
Lưu ý: - Bo đm thường trc 24/24h. C¸n b, nhân viªn TYT chu tr¸ch nhim chÝnh trong ca trc. Không được dời bỏ vị trí trực.  Trường hợp đột xuất điện thoại xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng TYT
           - Nhân viên Dược không trực nhưng phải bảo đảm cung ứng thuốc cần thiết và đầy đủ cho nhân viên trực khi cần.
           - M máy đin thoi liên lc 24/24h, khi cn thiết Trưởng TYT điu động đột xut.

Không có nhận xét nào: