Lịch trực tuấn 6 năm 2012

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 6 THÁNG 2 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
6/2
Thuân
Phong
Thuân
Thuân
Thuân

Phong
Phương,Lựu,
Trang

3
7/2
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Phong

Thuân,
Trang bù T

4
8/2
Phong
Trang
Thuân
Trang
Trang
Phương
Phong

Lựu,
Thuân bù t 7

5
9/2
Trang
Lựu
Thuân
Lựu
Thuân
Trang
Phong
Phương bù T
6
10/2
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Phong

Trang
Lựu bù T

7
11/2
Thuân
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
Phương,Lựu
Phong,Hoa
Cn
12/2
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Lựu
Phong
Thuân,Phương
Trang,Hoa


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
NỘI DUNG
Ghi chú
2
Làm việc bình thường

3
Làm việc bình thường

4
Làm việc bình thường

5
Làm việc bình thường

6
Làm việc bình thường

7


Cn


TRƯỞNG TRẠM                                                 NGƯỜI LÊN LỊCHKhông có nhận xét nào: