BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Wednesday, July 25, 2012

Họp Hội đồng nhân dân xã

Hôm nay ngày 25 tháng 7 năm 2012 Hội đồng nhân dân xã Hải Trạch  khóa 17 nhiệm kỳ 2011 - 2016 tổ chức kỳ họp thứ 6. Tham dự với kỳ hợp có Đại diện HĐND Huyện Bố Trạch, các đ/c trưởng ban ngành cấp xã và các vị HĐND xã Hải Trạch. . Tại phiên họp thông qua 4 cáo cáo quan trọng : 
- Báo cáo hoạt động của HĐND xã sáu tháng đầu năm 2012 và chương trình hoạt động sáu tháng cuối năm 2012.                 
 - Báo cáo tình hình KT - XH - QP - AN  sáu tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu KT - XH - QP - AN cuối năm 2012.
- Báo cáo thu chi ngân sách xã sáu tháng đầu năm 2012, tổng quyết toán ngân sách xã năm 2011, thẩm định quyết toán ngân sách xã năm 2011.
- Báo cáo công tác xây dựng chính quyền của UBMTTQVN xã sáu tháng đầu năm 2012.
Sau đây một số hình ảnh tại phiên họp:


Liên hệ với Admin

No comments:

Post a Comment