Danh sách ủng hộ đội bóng đá thôn Ngoại Hòa

Ban chấp hành Chi Đoàn thôn Ngoại Hòa xin cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các cá nhân và tập thể con em Thôn Ngoại Hòa ở trong và ngoài nước đã ủng hộ kinh phí cho đội bóng đá nam thôn Ngoại Hòa. BCH Chi Đoàn thôn Ngoại Hòa mong được sự quan tâm hơn nữa về tin thần lẫn vật chất của mọi người cho đội bóng.
Sau đây là danh sách và số tiền BCH Chi Đoàn thôn Ngoại Hòa đã nhận được :

STT
HỌ TÊN
SỐ TiỀN VNĐ
STT
HỌ TÊN
SỐ TiỀN VNĐ
1
YÊN - THẮM
300000
27
BÌNH - HÙNH
50000
2
HỒ THANH VĨNH
200000
28
BÌNH LONG
50000
3
HỐI - MẠO
100000
29
LONG - SEN
50000
4
THIẾP - MẸT
100000
30
CƯỜNG ( LONG )
50000
5
PHƯƠNG - LINH
100000
31
KHOA - HOÀ
300000
6
THẦY LINH
100000
32
CỌM - LÝ
10000
7
BÁC NGÀNG
30000
33
TiẾN - HỒNG
50000
8
HOAN - MÚC
50000
34
BÁC SẮN
50000
9
QUANG - HANH
50000
35
HOA ( LEM )
100000
10
THIẾU - HẰNG
100000
36
CHÁY - LEM
100000
11
MỆ LÊ
20000
37
LÂN - LOAN
200000
12
LINH - THẤY
300000
38
CON EM NGOẠI HOÀ Ở HÀN QuỐC
200 USD
13
UÔNG - XÂM
50000
39
CÔ CHÚ HẠNH ÂN
50000
14
HiẾU - HƯNG
100000
40
ANH CHỊ HUY ĐÀO
300000
15
TỔNG - LÀI
50000
41
ANH CHỊ HỒNG HÀ
200000
16
BÁC PHAN HẢI
500000
42
ANH CHI TUYẾN ĐÀO
50000
17
KiỀNG - LOÃN
100000
43
ANH CHỊ TUẤN HỒNG
100000
18
HỆU - CẤY
50000
44
ANH CHỊ BOI TÈO
500000
19
HỚC ĐẠC
100000
45
ANH CHỊ PHƯỢNG HƯỜNG
1000000
20
HẠNH ĐÒI
100000
46
ANH CHI HẢI NHUNG
200000
21
THANH - KiẾM
50000
47
HỘI PHỤ NỮ
100000
22
LÂN - TÂM
50000
48
HỘI NÔNG DÂN
100000
23
MINH - HƯƠNG
100000
49
HỘI CTĐ
100000
24
DiỀNG - MỪNG
100000
50
HỘI CAO TUỔI
100000
25
BÁC KiỀNG
200000
51
MẶT TRẬN THÔN
200000
26
HUYỀN - TiẾN
100000
52
CỰU CHIẾN BINH
100000

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: