BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Sunday, September 9, 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các
cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý.
Xem tại đây
GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ
KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH QUẢNG BÌNH QUẢN LÝ 
(Kèm theo Quyết định số  17/2012/QĐ-UBND ngày  03  tháng 8  năm 2012
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
 Xem tại đây
Thông tin coppy từ website Quảng Bình
Liên hệ với Admin

No comments:

Post a Comment