Lịch công tác tuấn 51/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                        ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH   PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 51 THÁNG 12 NĂM 2012 

Th
Ngày
Trc
Thường
Trùc
Trc
cp cu
Trc
L·nh ®¹o
Kh¸m
Bnh ni tró
Kh¸m
Bnh ngoi tró
Điu
dưỡng
Nghĩ trc


2
10.12
Ph­ư¬ng
Trang
Thu©n
Trang
Trang
Ph­ư¬ng
Thu©n,Phong
Phư­îng,Lùu
3
11.12
Ph­ưîng
Lùu
Thu©n
Thuân
Trang
Phong
Phư­¬ng
Lùu B4 5/12
4
12.12
Trang
Thu©n
Thuân
Lựu
Trang
Phư¬ng
Phong
Phư­¬ng
Hoa B1/12
5
13.12
Lùu
Ph­ư¬ng
Thu©n
Thu©n
Lùu
Phong
Trang,
Ph­ư¬ng BC5/12
Ph­ưîng NB
6
14.12
Thu©n
Ph­ưîng
Thu©n
Trang
Thuân
Phương
Ph­ong
Lùu
Phong B1/12
7
15.12
Ph­ương
Lựu
Thu©n
Lựu
Lựu
Ph­ượng
Thu©n,Lùu
Hoa,Ph­ưîng
Phong
CN
16.12
Ph­ưîng
Trang
Thuân
Trang
Trang
Ph­ưîng
Thu©n,Trang
Hoa,Phong
Phương
Thứ
Ngày
 CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

Ghi chú
2
Hoa  thanh toán tiền vaccin

3
Làm việc bình thường

4
Làm việc bình thường

5
Làm việc bình thường

6
Hoa nhËn vaccinKhông có nhận xét nào: