Lịch công tác tuần 53/2012

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TYT XÃ HẢI TRẠCH                        ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH   PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 53 THÁNG 12 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
24.12
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phong
Lựu,Trang
Phương
3
25.12
Phương
Trang
Thuân
Lựu
Trang
Phượng
Thuân
Phong(BCN)
4
26.12
Phượng
Lựu
Thuân
Thuân
Lựu
Phượng
Phong
Phương
Lựu B1/8
5
27.12
Trang
Thuân
Thuân
Lựu
Trang
Phương
Phong
Phượng
Thuân
6
28.12
Lựu
Phương
Thuân
Thuân
Lựu
Phượng
Phong
Trang
Phương NB
7
29.12
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phong
Lựu,Phượng
Hoa,Trang
Phương
CN
30.12
Phương
Trang
Thuân
Trang
Trang
Phương
Thuân,Lựu
Hoa,Phong,
Phượng
Thứ
Ngày

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

Ghi chú
2
Làm việc bình thường
27/12. Hoàn thành kế hoạch năm 2013, Bản tự  nhận xét cuối năm
3
Phương+Phong trực báo NHS+Trang khám BH
4
Trang khám BHYT
5
Lựu khám BH
6
Họp trạm 16h30

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: