Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)

Ngày 22 tháng 3 năm 2013 tại hội trường UBND xã Hải Trạch, Đảng Ủy xã Hải Trạch tiến khai Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết kết luận hội nghị lần thứ 6 BCH Trung Ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể Đảng viên trong toàn xã.
Hội nghị đã tiến hành triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) gồm nghị quyết số 19, 20 và kết luận số 49, 50, 51 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)  Cụ thể:
- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01 tháng 11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

- Kết luận số 49-KL/TW, ngày 16/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013.

- Kết luận số 50-KL/TW, ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

- Kết luận số 51-KL/TW, ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Ngoài ra Hội nghị còn triển khai chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XI). Cụ thể:
- Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo biểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020.

* Thời gian triển khai: 01 ngày (22/3/2013).
Báo cáo viên là các đồng chí Thường vụ Đảng ủy xã Hải Trạch
Tình hình học tập nhìn chung rất nghiêm túc,
Các đ/c cấp ủy các chi bộ ký văn bản cam kết


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: