Tìm thấy các cổ vật chùa Vĩnh Phước làng Lý Hòa

Năm 1965 Đế quốc Mỹ bắn phá miền Bắc, chùa Vĩnh Phước làng Lý Hòa bị hư hỏng nặng. Sư thầy Đặng Gia Khiên pháp danh "Thích Tâm Nhơn" trị kheo chùa đã thỉnh các tượng phật và một số di vật xuống chùa Quán Âm ở Đức Trạch để thờ tự và tu hành tại đó đến khi qua đời.
Thời đó có sư thầy Hồ Đăng Xàng pháp danh "Trung không tự quang" trì kheo chùa Quan Âm cũng tu hành với sư thầy Đặng Gia Khiên.
>>> Khánh thành chùa Lý Hòa
Khi sư thầy Đặng Gia Khiên qua đời, sư thầy Hồ Đặng Xàng thỉnh tượng phật Thích ca, bức lịch sử đạo phật Việt Nam và Miền Trung, họa phật Quan Âm do chùa Bảo Quốc ở Huế cung tiến cho chùa Vĩnh Phước làng Lý Hòa về nhà riêng của mình để thờ tự và lưu giữ  lại một phần di tích lịch sử văn hóa của chùa Vĩnh Phước làng Lý Hòa. Với tâm niệm khi chùa Vĩnh Phước khôi phục lại sẽ có cơ duyên thỉnh về thờ tự đúng vị trí xưa.

Tượng phật Thích ca

Thầy Đặng Gia Khiên

Khi sư thầy Hồ Đăng Xàng qua đời có dặn dò con trai là thầy Hồ Đăng Hới pháp danh "Trung Cảnh":
- Các cổ vật của chùa Vĩnh Phước Tự Lý Hòa  nhà ta đang thờ tự và lưu giữ, khi có cơ duyên con phải trả về đúng nơi xuất phát.
Làm theo lời nói của cha thầy Hồ Đăng Hới khi biết chùa Vĩnh Phước Lý Hòa khôi phục lại đã vui mừng có cơ duyên trả lại các di vật cổ cho chùa Vĩnh Phước.
Sư thầy Hồ Đăng Xàng

Chúng tôi đến nhà Hồ Đăng Hới thầy đón tiếp rất nồng hậu, và cho xem tất cả báu vật đã thờ tự tại bàn phật của gia đình thầy và sẵn sàng cho đem về các cổ vật về, riêng tượng phật Thích Ca sẽ có một sự cúng tế mới thỉnh về trong một dịp sắp đến.
Thầy Hồ  Đăng Hới

Thế là gần 50 năm  lưu lạc số cổ vật của chùa Vĩnh Phước Lý Hòa được tìm lại. Các cổ vật đó được lưu giữ tại một gia đình họ Hồ Đăng ở  Đức Trạch đã có hai đời sư cha và thầy con thờ tự theo đạo phật tu hành chính tâm . Adi đà phật...Adi đà phật...Adi đà phật.
Bức họa Phật Quan Âm
Video chúng tôi còn cập nhật

Những người sưu tầm
- Ông : Lê Xuân Cường
- Ông :  Nguyễn Duy Ánh
- Ông :  Nguyễn Xuân Yên


Liên hệ với Admin