Họp Hội đồng nhân dân xã 6 tháng đầu năm 2013

Ngày 06 tháng 8 năm 2013 tại hội trường UBND xã  Hội Đồng Nhân Dân xã khóa 17 triển  khai kỳ họp lần thứ 8. Tham gia kỳ họp  có đại diện TT HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Hải Trạch,  Đảng Ủy, TTHĐND, UBND xã, các ban ngành cấp xã, Bí Thư, Trưởng thôn, và các vị HĐND xã cũng có mặt tham dự.

Tại phiên họp thông qua 4 cáo cáo quan trọng : 
- Báo cáo hoạt động của HĐND xã sáu tháng đầu năm 2013 và chương trình hoạt động sáu tháng cuối năm 2013.                 
 - Báo cáo tình hình KT - XH - QP - AN  sáu tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu KT - XH - QP - AN cuối năm 2013.
- Báo cáo thu chi ngân sách xã sáu tháng đầu năm 2013, tổng quyết toán ngân sách xã năm 2012.
Báo cáo công tác xây dựng chính quyền của UBMTTQVN xã sáu tháng đầu năm 2013.
Tại kỳ họp cũng bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, CT HĐND, PCTHĐND, CT UBND, PCT UBND, trưởng Công an xã, xã đội trưởng

Sau đây một số hình ảnh tại kỳ họp:


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: