THÀNH LẬP BLLTT TRƯỜNG SƠN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM. XÃ HẢI TRẠCH NHIỆM KỲ 2016 - 2021


Sáng nay ngày 17 tháng 6 năm 2916, tại hội trường UBND xã Hải Trạch được sự nhất trí của Thường vụ Đảng Ủy, UBND xã Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh xã Hải Trạch tổ chức hội nghị thành lập. Tham dự với hội nghị có đại diện thường trực Hội BLLTT Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Bố Trạch, đại diện Đảng, Chính Quyền, HĐND, UBN+MTTQVN xã cùng các bạn ngành cấp xã, đại diện BLLTT Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh các xã bạn trong địa bàn huyện và 38 thành viên trong trong toàn xã.

Đại diện huyện hội đọc quyết định thành lập Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh xã Hải Trạch
Theo điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam là tổ chức xã hội tập công dân Việt Nam đã công tác, hoạt động, chiến đấu tại Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh và công dân, tổ chức Việt Nam đang công tác, hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến việc giữ gìn, phát huy truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh để cùng nhau động viên, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, tổ chức các hoạt động giữ gìn và phát huy truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Anh hùng, góp phần nâng cao truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần yêu nước, xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam. 

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam hoạt động tuân thủ pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hội chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Phạm vị hoạt động Hội hoạt động trong phạm vi cả nước. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng, có biểu tượng riêng theo quy định của pháp luật. Trụ sở chính của Hội đặt tại Thủ đô Hà Nội, Hội có thể lập Văn phòng Đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định pháp luật. 

Một số Quyền hạn của Hội
          1. Tổ chức hoạt động tuyên truyền phù hợp quy định của pháp luật về tôn chỉ, mục đích và các hoạt động của Hội.
          2. Quan hệ, hợp tác với cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định pháp luật để thực hiện các hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn của Hội.
          3. Đại diện cho hội viên trong các quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Hội theo quy định pháp luật và Điều lệ Hội.
          4. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật. Đề xuất, kiến nghị với Nhà nước các giải pháp về công tác giữ gìn, phát huy truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.
       5. Đề xuất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện các chương trình, dự án, các hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn Hội theo quy định quy định pháp luật.
          6. Được gây quỹ Hội trên cơ sở từ nguồn hội phí của hội viên; được nhận nguồn tài trợ, hỗ trợ, ủng hộ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định pháp luật.
          7. Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật nhằm góp phần tạo thêm nguồn thu cho Hội.
          8. Được thành lập các tổ chức pháp nhân trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

          9. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
Hội nghị thành lập Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh xã Hải Trạch thành công tốt đẹp, thông qua hội nghị các hội viên đã bầu ra Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh xã Hải Trạch gồm 7 đồng chí trong đó đ/c Võ Xuân  Hải giữ chức vụ Trưởng ban.
>>> Video