SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHỈ THỊ 15.16 VÀ 19 VỀ CHÔNG DỊCH COVID CỦA THỦ TƯỚNG

Chỉ thị 15, 16 và 19 đều là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch CCOVID-19 trong những thời điểm khác nhau. Trong đó, Chỉ thị 16 là văn bản thể hiện sự quyết liệt nhất với biện pháp "cách ly toàn xã hội". 

Sự khác biệt giữa Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ được thể hiện ở những nội dung dưới đây:

Chỉ thị 15 ngày 27/3/2020 ; Chỉ thị 16 ngày 31/3/2020 ; Chỉ thị 19 ngày 24/4/2020.


Không có nhận xét nào: