VIDEO XUÂN 2024

 Video xuân 2024 do bác Phan Hải thực hiện tại Tp Hồ Chí Minh và làng Lý Hòa xã Hải Phú huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.Không có nhận xét nào: